VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

31-BS/ĐUK Sao lục Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Sao lục 15/12/2021
20-BS/ĐUK Sao lục Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quyết định v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị + Quy chế gửi kèm Sao lục 16/08/2021
21-BS/ĐUK Sao lục Quy định số 24, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng Sao lục 16/08/2021
07-BS/ĐUK Sao lục Công văn số 95-CV/VPTW, ngày 24/02/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng v/v gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng + Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sao lục 03/03/2021
02-BS/ĐUK Sao lục Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW, ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Biểu mẫu tải về tại mục: Văn bản/biểu mẫu) Sao lục 06/11/2020
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top