VĂN BẢN

Tìm kiếm nâng cao

Nhóm văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Số lượng

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

36-QĐ/UBKT Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 17/09/2019
03-QĐi/UBKT Quy định số 03-QĐi/UBKT, ngày 20/8/2018 về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 17-QĐ/UBKT Quyết định số 17-QĐ/UBKT, ngày 17/7/2018 ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sst và thi hành kỷ luật đảng" Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 16-QĐ/UBKT Quyết định số 16-QĐ/UBKT, ngày 16/6/2018 ban hành các Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 01-HD/UBKTTU Hướng dẫn 01-HD/UBKTTU, ngày 25/10/2017, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
số 01-QĐ/ĐUK Quy định số 01-QĐ/ĐUK, ngày 20/9/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
số 1160-QĐ/ĐUK Quyết định số 1160-QĐ/ĐUK,18/7/2017, ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng" Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 02-QĐ/UBKT Quy định số 02-QĐ/UBKT, ngày 05/7/2017, về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 1154-QĐ/ĐUK Quyết định số 1154-QĐ/ĐUK, ngày 03/7/2017, ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 06-QĐ/UBKT Quyết định số 06-QĐ/UBKT, ngày 11/5/2017, ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 01-QĐ/ĐUK Quy định 01-QĐ/ĐUK, ngày 03/6/2014, quy định trách nhiệm của các ban đảng Đảng ủy Khối tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 1642-QĐ/ĐUK Quyết định số 1642-QĐ/ĐUK, ngày 04/6/2013, ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định (khóa V) Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 713-QĐ/ĐUDN Quyết định số 713-QĐ/ĐUDN, ngày 21/10/2011, ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 30-QĐ/TW Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 102-QĐ/TW Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 86-QĐ/TW Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị, quy định về giám sát trong Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
số 01-QĐi/TW Quy định số 01-QD/TW, ngày 10/5/2018 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
số 01-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
số 04-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương, hướng dẫn thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
Số 02-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về giám sát trong Đảng Văn bản nghiệp vụ kiểm tra đảng 07/11/2018
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top