Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức (02/04/2018)

Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

Căn cứ Quy định số 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể Thi hành Điều Lệ Đảng; Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng. Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, cụ thể như sau:
 1. Thời hạn xét công nhận đảng viên chính thức 
    - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xoá tên. 
    - Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị 
- Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ hai phần ba số đảng viên chính thức hoặc cấp uỷ viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn tối đa 30 ngày làm việc. Nếu để quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên. 

2. Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại) gồm có: 
    2.1. Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới: Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương. 
    2.2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. 
    2.3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức giúp đỡ: Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét về đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ. 
    2.4. Bản nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú: Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ. 
    2.5. Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở:  
- Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị; bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; bản nhận xét của tổ chức chính trị- xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú. 
    - Nếu được 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý thì chi bộ ra Nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. 
    - Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của chi bộ và báo cáo đảng uỷ cơ sở. 
    - Tập thể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được 2/3 số cấp uỷ viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. 
    2.6. Sau khi có quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷ công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất. 

3. Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách 
3.1. Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên. 
3.2. Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền. 
3.3. Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

4. Một số vấn đề liên quan đến công nhận đảng viên chính thức 
4.1. Hình thức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức 
Việc biểu quyết để ban hành nghị quyết hoặc quyết định đề nghị công nhận đảng viên chính thức được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết bằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp ủy quyết định. Trường hợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ban hành nghị quyết hoặc quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
4.2. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với công nhận đảng viên chính thức 
- Khi đảng viên hết thời gian dự bị, chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các thủ tục theo quy định tại mục 2 của Hướng dẫn này gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức để xem xét công nhận đảng viên chính thức. 
- Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết./. 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top