Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2022 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. (10/01/2023)

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 469-CV/TU, ngày 24/10/2022; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1913-CV/BTCTU, ngày 31/10/2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Công văn số 224-CV/ĐUK, ngày 07/11/2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022; đồng thời, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá phù hợp; hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm điểm, đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện.

Các cấp uỷ cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã chủ động quán triệt đầy đủ nội dung và chuẩn bị tốt báo cáo kiểm điểm cũng như một số yêu cầu trong công tác kiểm điểm, đánh giá năm 2022. Các đơn vị đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể; gửi dự thảo báo cáo cho các thành viên tham gia góp ý theo đúng thời gian, trình tự; hoàn chỉnh báo cáo trước khi tổ chức kiểm điểm; các thành viên được lấy ý kiến tích cực tham gia góp ý, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức việc kiểm điểm đảm bảo đúng kế hoạch, trình tự, nội dung, thời gian.

Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

Đối với tập thể: Số lượng tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ Khối gồm 70 tập thể (Không có tập thể nào được gợi ý kiểm điểm).

Đối với cá nhân: Số lượng đảng viên tại thời điểm kiểm điểm tự phê bình và phê bình 3.702 đảng viên, trong đó: Số đảng viên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình là 3.598 đảng viên (chiếm 97,19% so với tổng số đảng viên); Số lượng đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt không phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình: 01 đảng viên (chiếm 0,03% so với tổng số đảng viên). Số lượng đảng viên thuộc đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhưng chưa kiểm điểm: 03 đảng viên (chiếm 0,08% so với tổng số đảng viên). Số lượng đảng viên kết nạp dưới 6 tháng không phải đánh giá: 100 đảng viên (chiếm 2,7% so với tổng số đảng viên). Không có cá nhân nào được gợi ý kiểm điểm.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

* Đối với tổ chức đảng:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tự đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Tổng số tổ chức cơ sở đảng tính đến thời điểm đánh giá: 84 đơn vị, trong đó có 34 đảng bộ cơ sở và 50 chi bộ cơ sở; có 03 đảng bộ bộ phận và 230 chi bộ trực thuộc.

Số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá: 84/84 đơn vị (đạt 100%). Số tổ chức cơ sở đảng không đánh giá: 0 đơn vị (chiếm 0%). Số đảng bộ bộ phận được đánh giá: 03/03 đảng bộ (đạt 100%). Số chi bộ trực thuộc được đánh giá 229/230 chi bộ (đạt 99.6%). 01 chi bộ mới thành lập, không đánh giá, (chiếm 0,4%).

Kết quả đánh giá:

Đối với tổ chức cơ sở đảng: Tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18/84 đơn vị (chiếm tỷ lệ 21,42% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, chiếm 22,78% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ); Tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 61/84 đơn vị (chiếm tỷ lệ 72,63% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá); Tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành nhiệm vụ: 05/84 đơn vị (chiếm tỷ lệ 5,95% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá); Không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với đảng bộ bộ phận: Số đảng bộ bộ phận đã đánh giá, xếp loại: 03 đảng bộ bộ phận (đạt 100%). Kết quả đánh giá: 02 đảng bộ bộ phận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 đảng bộ bộ phận Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với chi bộ trực thuộc: 56/229 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 24,46% so với tổng số chi bộ trực thuộc đã đánh giá); 169/229 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 73,8% so với tổng số chi bộ trực thuộc đã đánh giá); 4/229 chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 1,74% so với tổng số chi bộ trực thuộc đã đánh giá); Không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

* Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

Tổng số đảng viên tại thời điểm đánh giá: 3.702 đảng viên; số đảng viên đã đánh giá 3.598 đảng viên (chiếm 97,19% so với tổng số đảng viên); số đảng viên miễn đánh giá 01 đảng viên (chiếm 0,03% so với tổng số đảng viên); số đảng viên chưa đánh giá 03 đảng viên (chiếm 0,08% so với tổng số đảng viên); số đảng viên không đánh giá theo quy định (mới kết nạp chưa đủ 6 tháng) là 100 đảng viên (chiếm 2,7% so với tổng số đảng viên).

Kết quả đánh giá: Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 625 đảng viên (đạt 17,83% so với tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 17,37% so với tổng số đảng viên đã đánh giá, tăng 10,8% so với năm 2021); đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2880 đồng chí (chiếm 80,04% so với tổng số đảng viên đã đánh giá, giảm 0,4% so với năm 2021); đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ: 85 đồng chí (chiếm 2,36% so với tổng số đảng viên đã đánh giá, tăng 0,24% so với năm 2021); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 08 đồng chí (chiếm 0,22% so với tổng số đảng viên đã đánh giá, giảm 20,5% so với năm 2021).

* Đối với đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý:

Tổng số tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp đã đánh giá, xếp loại: 70 tập thể. Trong đó, Đảng ủy Khối: 07 tập thể; cấp cơ sở: 63 tập thể.

Kết quả đánh giá, xếp loại:

Tại Đảng ủy Khối: Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Tự đánh giá xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối: Tự đánh giá xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các Ban Đảng ủy Khối: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 tập thể.

Đối với tập thể lãnh đạo cấp cơ sở: Tổng số tập thể tính đến thời điểm đánh giá: 63 tập thể, trong đó có 34 đảng ủy và 29 chi ủy. Số tập thể đã được đánh giá: 63 tập thể (đạt 100%). Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18/63 tập thể; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 45/63 tập thể; Hoàn thành nhiệm vụ: Không có. Không hoàn thành nhiệm vụ: Không có.

* Đối với đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý:

Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng ủy Khối: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá: 13/13 đồng chí (đạt 100%). Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 đồng chí (chiếm 23,07% so với tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đánh giá). Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10 đồng chí (chiếm 77,92% so với tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đánh giá). Hoàn thành nhiệm vụ: không có.

Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý  được đánh giá: 403 đồng chí. Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 242 đồng chí; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 153 đồng chí; Hoàn thành nhiệm vụ: 07 đồng chí; Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí.

Nhìn chung, trong kiểm điểm, đánh giá: các cấp ủy, tổ chức đảng, các tập thể lãnh đạo các đơn vị và từng cá nhân đã nghiêm túc tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa, đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác kiểm điểm đánh giá đã gắn kết quả kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ với kết quả rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân; chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa thấy cá nhân nào tự liên hệ có biểu hiện suy thoái.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 phản ánh sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi, đảng bộ; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở đơn vị; qua đó giúp cấp uỷ cơ sở đề ra biện pháp, giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục đảng viên trong thời gian tới.

Văn Tuân - BTC ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top