Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 tiếp tục thực hiện theo Quy định 132 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức TW và Hướng dẫn 16 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (15/11/2022)

Về nội dung kiểm điểm

Theo đó, nội dung kiểm điểm đối với tập thể cần kiểm điểm, đánh giá đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời tập trung kiểm điểm việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 25/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Khi kiểm điểm phải làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân mỗi thành viên, nhất là trách nhiệm của người người đứng đầu trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

Đối với cá nhân cần kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK, ngày 28/10/2021của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

Về phương pháp kiểm điểm

Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định bằng hình thức phù hợp. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.

Đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để chấn chỉnh, xử lý; yêu cầu báo cáo giải trình; thông báo lịch làm việc và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các ban có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý. Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân trong đảng bộ, chi bộ.

Đối với cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân không có nội dung gợi ý kiểm điểm, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân; báo cáo ban thường vụ cấp uỷ cấp trên để cho ý kiến về thời gian và phân công cấp uỷ dự kiểm điểm.

Trong quá trình kiểm điểm, nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và biểu hiện vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước thì dừng việc kiểm điểm để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.

Đối với các trường hợp tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật mà tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả thì chỉ xem xét, quyết định xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ” theo quy định.

Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực.

Về thời gian

Việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: cấp uỷ cơ sở báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 20/12/202.

Đối với Ban thường vụ Đảng ủy Khối: hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại trước ngày 10/01/2023.

Về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Đối với tổ chức đảng: các cấp ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu để xét khen thưởng. Đảng ủy cơ sở xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm 2022; xét tặng bằng khen và cờ cho tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 - 2022.

Đối với đảng viên: đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2022. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2018 - 2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2018 - 2022.

Bùi Văn Tuân - PBTC ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top