Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế (21/03/2023)

Ngày 08/03/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBND  thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, Hoạt động xây dựng, Quy hoạch xây dựng – kiến trúc và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Theo đó, phương án đơn giản hóa 07 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cụ thề như sau:
* Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 1.009748.000.00.00.H08
2. Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BQL) 1.009759.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định từ 20 ngày xuống còn 15 ngày (giảm 05 ngày) 

* Hoạt động xây dựng,
1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 1.002662.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định từ 20 ngày xuống còn 10 ngày (giảm 10 ngày) 
2. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 1.003141.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định từ từ 25 ngày xuống còn 10 ngày (giảm 15 ngày)

* Quy hoạch xây dựng – kiến trúc 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 1.009972.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: - DA nhóm B: từ 25 ngày xuống còn 10 ngày (giảm 15 ngày) - DA nhóm C: từ 20 ngày xuống còn 10 ngày giảm 10 ngày) 

* Môi trường 
1. Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp Tỉnh) 1.010733.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định từ 50 ngày xuống còn 35 ngày (giảm 15 ngày)
2. Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) 1.010727.000.00.00.H08
Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục được công bố tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định từ 30 ngày xuống còn 25 ngày (giảm 05 ngày) 

Lợi ích phương án đơn giản hóa là cắt giảm thời gian giải quyết giúp giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

N.D

Nguồn: kkt.binhdinh.gov.vn; Số ra ngày 16/3/2023


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top