Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15/05/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công văn số 570-CV/UBKTTU, ngày 06/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày 21/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐUK về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, việc sơ kết nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và người lao động các đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đánh giá tình hình và kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra những mặt còn khó khăn, tồn tại, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Công tác sơ kết cần đảm bảo bám sát các nội dung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; không đề xuất điều chỉnh giảm các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Công tác sơ kết phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, tránh qua loa, hình thức. Tổ chức sơ kết từ cấp dưới trước, cấp trên sơ kết sau; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội cấp ủy cấp trên trực tiếp với sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình; đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Cụ thể:

* Đối với tổ chức cơ sở đảng:

Nội dung sơ kết tập trung vào 02 nội dung chính:

1- Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình; nghị quyết và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy cấp trên trực tiếp (nếu có).

2- Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Về hình thức:

- Đối với chi bộ cơ sở: Tổ chức hội nghị chi bộ để sơ kết giữa nhiệm kỳ.

- Đối với đảng bộ cơ sở: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ để sơ kết giữa nhiệm kỳ và thông báo kết quả thực hiện cho đảng viên tại kỳ sinh hoạt đảng bộ gần nhất.

Về thời gian: Việc sơ kết thực hiện trong tháng 5 và 6/2023.

*Đối với Đảng ủy Khối:

Nội dung sơ kết tập trung thực hiện 3 nội dung chính:

1- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối.

2- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

3- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về hình thức: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Về thời gian tổ chức: Việc sơ kết hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2023.

Văn Tuân - Phó BTC ĐUK


Tin đã đưa

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ:  Tầng 9, toà nhà 2A Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3822181.  Fax:  0256.3822181
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  dukdnbd@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: đ/c Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định

Top